Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Poljčane           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2012           
Odlok o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2012           
Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Poljčane v obdobju januar – marec 2012           
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata           
Odlok o plakatiranju na območju Občine Poljčane           
Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici           
Statut Občine Poljčane           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, spremembe v letu 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2011           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja lokalnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane           
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane           
Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Poljčane           
Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Razvojni center narave           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski objekt Jager v Poljčanah           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center narave           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor