Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep           
Sklep o imenovanju podžupanje            
Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles Občinskega sveta           
Sklep o imenovanju predstavnikov Sveta javnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče           
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine            
Sklep o višini najemnine grobnega prostora za pokopališča Velike Lašče, Rob in Turjak in najemnine za uporabno poslovilnih vežic Velike Lašče, Rob in Turjak           
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v občini Velike Lašče           
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Velike Lašče           
Rebalans proračuna občine Velike Lašče za leto 2010 - I.           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Velike Lašče           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Velike Lašče           
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2009           
Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče           
Pravilnik o oddajanju prostorov v najem in uporabo           
Rebalans proračuna Občine Velike Lašče za leto 2009 -IV.           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče           
Odlok o gospodarski javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Velike Lašče           
Sklep o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor