Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Velike Lašče           
Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče           
Sklep o razrešitvi in imenovanju v.d. odgovornega urednika občinskega glasila Trobla           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2016 - I           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju občine Velike Lašče           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah odloka o programu opremljanja ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Velike Lašče           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »OPPN VP 25-1 Ločica - del«           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »OPPN VP 25-1 Ločica - del«           
Obvezna razlaga 48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost vObčini Velike Lašče            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti           
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Turjaškega grajskega kompleksa za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost           
Odlok o turistični taksi v občini Velike Lašče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor