Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2017 - I           
Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Statutarno pravne komisije            
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Sklep o spremembi sklepa o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče           
Cenik reklam in drugih objav v občinskem glasilu Trobla           
Pravilnik o dodeljevanju denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin           
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2016           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti - 2           
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v Ljubljani in ukrepih za zavarovanje v delu, ki se nanaša na območje občine Velike Lašče           
Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Trobla           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče           
Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2017           
Sklep o ceni pomoči na domu           
Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2017           
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana sveta javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica           
Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor