Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Preklic objave Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2019           
Sklep o številu in vrsti oddelkov v zavodu OŠ Cirkulane – Zavrč, OE Vrtec Zavrč           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zavrč           
Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2018           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov za vrtec Zavrč v OŠ Cirkulane-Zavrč           
Odlok o pokopališkem redu v Občini Zavrč           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Zavrč           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Zavrč           
Odlok o spremembah in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zavrč v letu 2018           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet Zavoda osnovne šole Cirkulane – Zavrč           
Spremembe in dopolnitve Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč           
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe za leto 2019           
Sklep o določitvi cen najema grobov / žarnih polj na pokopališču Zavrč in sklep o določitvi cen za uporabo mrliške vežice za leto 2019           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2019           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Zavrč za leto 2019           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Zavrč na nadomestnih lokalnih volitvah 03. marca 2019           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Zavrč           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Zavrč           
Pravilik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin za člane Občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Zavrč           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor