Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje letnih dejavnosti v ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2001           
Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990           
Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Ljutomer           
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o ekonomski ceni programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Ljutomer           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu plinifikacije mesta Ljutomer in okolnih krajev           
Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada občine Ljutomer           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2000           
Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta kanalizacije Ljutomer           
Odlok o komunalnih taksah v Občini Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem - ureditvenem načrtu šole Ivan Cankar v Ljutomeru           
Poslovnik Občinskega sveta občine Ljutomer           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Ljutomer           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990           
Sporazum o premoženjsko delitveni bilanci           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor