Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o shemi državne pomoči z identifikacijsko številko sheme državne pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014           
Sklep o seznanitvi z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ljutomer           
Sklep št. 66 o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ljutomer           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2019           
Sklep št. 74 o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Ljutomer in Ormožem           
Sklep št. 73 o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Ljutomer in Sveti Tomaž           
Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ljutomer           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ljutomer           
Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Ljutomer           
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ljutomer           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka načrta Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev poslovne cone za območje EUP LJ 37           
Pravilnik za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ljutomer           
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019           
Sklep št. 30 o začasnem financiranju Občine Ljutomer v obdobju april – junij 2019           
Sklep št. 29 o imenovanju Občinske volilne komisije           
Sklep št. 16: o imenovanju Občinske volilne komisije Ljutomer           
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Ljutomer           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor