Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov za leto 2018           
Sklep o začasnem financiranju Občine Podlehnik v obdobju januar – marec 2018           
Potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov) na območju Občine Podlehnik za leto 2018           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podlehnik           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podlehnik           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2017 – 2. rebalans           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o številu in vrsti oddelkov ter zvišanju normativa otrok v zavodu OŠ Podlehnik z enoto vrtca in cene programov ter sistemizacije delovnih mest           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Občine Podlehnik           
Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Podlehnik za leto 2017 -1           
Sklep o številu in vrsti oddelkov ter zvišanju normativa otrok v zavodu OŠ Podlehnik z enoto vrtca in cene programov ter sistemizacije delovnih mest           
Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2016           
Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Podlehnik v letu 2016           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Pravilnik o subvencioniranju nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podlehnik           
Popravek Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Podlehnik           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sprememba in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Podlehnik           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor