Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000           
Odlok o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Zreče           
Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije           
Odlok o dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zreče           
Sklep o začasnem financiranju Občine Zreče v letu 2000           
Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Zreče, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče v letu 2000           
Odlok o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti so v skladu s sprejetim odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 1998           
Pravilnik o spremembi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nadomestilih članov delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Zreče           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Zreče           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 1999           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 1998           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče           
Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče           
Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu 1998           
Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor