Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2008           
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2007           
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2008           
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Zreče           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za dela naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja           
Cenik daljinskega ogrevanja           
Odlok o spremembi Odloka o načinu sestave seznama upravičencev in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Zreče           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče dopolnjen 2003           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Zreče           
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino Zreče           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2007           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Zreče           
Odlok o pripojitvi Osnovne šole V parku k Osnovni šoli Pod goro           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor