Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev ter o rezervaciji v Vrtcu Zreče           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2009           
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2009           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009           
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Občini Zreče           
Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Zreče           
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2008           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče dopolnjen 2008           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone II (CČN Zreče)           
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrova in Zazidalnega načrta centra Zreč »ZN Center Zreč – C5« (prizidek hotelu Dobrava, Terme Zreče)           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Zreče           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo za počitniško naselje Nune v Občini Zreče           
Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (uradno prečiščeno besedilo)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Zreče (uradno prečiščeno besedilo)           
Statut Občine Zreče (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor