Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture           
Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014           
Sklep o oblikovanju Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice            
Odlok o Rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih            
Odlok o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene in cenah izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in okoljskega poročila za OPN            
Tehnični popravek Odloka o proračunu občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, k.o. Gradišče v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, parc. št. 964/3, k.o. Gočova v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za center v Sveti Trojici v Slovenskih goricah            
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013            
Zaključni račun proračuna občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2012            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor