Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih     v prostor, za katere zadostuje priglasitev del           
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o taksah     za obremenjevanje okolja na območju Občine Črnomelj in sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Črnomelj     o plačilu prispevka za razširjeno reprodukcijo           
Odlok o spremembi območij, razdružitvi in poimenovanju naselij v Krajevni skupnosti Sinji Vrh           
Odlok o neprometnih znakih v Občini Črnomelj           
Odlok o oglaševanju v Občini Črnomelj           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Drage II. Črnomelj           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna     za pospeševanje razvoja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti, obrti in podjetništva v Občini Črnomelj           
Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj           
Sklep o javni razgrnitvi osnutkasprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica           
Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Stari trg ob Kolpi           
Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 1997           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990 in osnutka ureditvenega načrta Adlešiči           
Odlok o taksah za obremenjevanje okolja na območju Občine Črnomelj           
Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju porabe Občine Črnomelj           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj v letu 1997           
Odredba o delovnem času občinske uprave Občine Črnomelj           
Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občin Črnomelj v letu 1997           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 1996           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "osnovna šola Milke Šobar-Nataše, Črnomelj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor