Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Črnomelj v letu 2002           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – I. faza           
Sklep o ureditvi tržnice v Črnomlju           
Program priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj - 1. faza           
Sklep o razglasitvi mestnega jedra Črnomlja za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2001           
Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora rudnika Kanižarica           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj           
Odlok o občinskih cestah v Občini Črnomelj           
Poslovnik nadzornega odbora občine Črnomelj           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj           
Odredbo o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Občinski upravi občine Črnomelj           
Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna           
Sklep o višini parkirnine           
Sklep o tarifnih postavkah oskrbe s pitno vodo v Občini Črnomelj           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od 1986 do 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od 1986 do 1990, – Programska zasnova za lokacijski načrt zahodne obvoznice Črnomelj           
Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj           
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj           
Pravilnik za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj           
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor