Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Črnomelj           
Odlok o športniku in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjene 2002/3           
Program priprave za občinski  lokacijski načrt mestno jedro Črnomlja           
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik           
Sklep Občinskega sveta občine Črnomelj o ukinitvi statusa javnega dobra           
Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo)           
Pravilnik o spremembah pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijsva v Občini Črnomelj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor