Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj           
Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost           
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – spremenjen v letu 2004           
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2007–2013           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskemu načrtu kamnolom Suhor           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2007           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza           
Odlok o taborjenju v Občini Črnomelj           
Odlok o občinskih taksah v Občini Črnomelj           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj           
Sklep o javni razgrnitvi predloga in okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Suhor           
Sklep o preimenovanju »Občinskega lokacijskega načrta za kamnolom Suhor« v »Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Suhor«           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik           
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik           
Sklep o višini parkirnine na območju ob reki Kolpi           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2006           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor