Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah 1303 in 4/7, k.o. Vrhole pri Laporju            
Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica za leto 2015           
Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2015            
Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Laporje           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za celotno območje Občine Slovenska Bistrica            
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica            
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro           
Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica            
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Slovenska Bistrica            
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu            
Odlok o ureditvi meje med občinama Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica ter meje med naseljem Spodnje Grušovje in naseljema Preloge ter Prepuž           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje)           
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob potoku«           
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica            
Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2014           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor