Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju           
Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2019           
Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Levarje«           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca«           
Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta           
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Bistriška vrata zahod«           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v Slovenski Bistrici           
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave Gaber           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor