Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje matičnih okolišev Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem, za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA; sprememba oziroma dopolnitev PUP za podežel           
Sklep o določitvi cen programov v javnem Vrtcu Ravne na Koroškem           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2003           
Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Ravne na Koroškem           
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Občine Ravne na Koroškem           
Pravilnik za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem           
Odlok o spremembah odloka o javnem glasilu Občine Ravne na Koroškem           
Odlok o določitvi območij stopenj varstva pred hrupom v Občini Ravne na Koroškem           
Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina in toplote iz distribucijskega omrežja na območju Občine Ravne na Koroškem           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Navrški vrh           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Novrški vrh           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem           
Program priprave lokacijskega načrta mestnega jedra Ravne na Koroškem           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor