Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2008           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Ravne na Koroškem           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ravne na Koroškem           
Sklep o določitvi ekonomske cene programa v vrtcu Ravne na Koroškem           
Odlok o ukinitvi Odloka o skupnem koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ravne na Koroškem           
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje ZGO v Občini Ravne na Koroškem           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Ravne – III. faza           
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem           
Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb v Občini Ravne na Koroškem           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Tolsti vrh           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Tolsti vrh           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2007           
Obvezna razlaga 88. člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kotlje, dolinskega območja naselja Brdinje do ureditvenega območja naselja Kotlje, območja ob cesti Kotlje–Slovenj Gradec do občinske meje, športno-rekreacijskega območja Ivarčko-Ošven           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Brdinje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ravne na Koroškem           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Ravne - III. faza           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ravne na Koroškem           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor