Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt           
Sklep o potrditvi elaborata in cenika           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018           
Sklep o potrditvi Elaborata gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za občino Benedikt za leto 2017           
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt           
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2018           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Benedikt           
Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE v Občini Benedikt           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Benedikt           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno – industrijsko cono Benedikt II           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP BE 11 (širitev naselja za potrebe stanovanjske gradnje)           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2017           
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno – industrijsko cono Benedikt II           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno-industrijsko cono Benedikt II           
Sklep o znižanju plačil staršev in rezervaciji           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Benedikt           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Benedikt           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi Športne dvorane Benedikt           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Benedikt           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor