Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o zagotavljanju sredstev za program vodne oskrbe za območje občin Izola, Koper in Piran           
Akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za management v Kopru           
Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v najem           
Odlok o dodeljevanju službenih stanovanj v Občini Piran in subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih kreditov za upravičence do službenih stanovanj           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Piran v letu 1995           
Poročilo o prevzemu mandata člana Občinskega sveta občine Piran           
Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega in primestnega prometa v Občini Piran         Decreto concernente la concessione amministrativa per l’esercizio del trasporto pubblico urbano ed extraurbano nel Comune di Pirano  
Odlok o ustanovtivi javnega zavoda Visokošolsko središče v Kopru           
Odlok o statusnem preoblikovanju letališkega podjetja “AERODROM PORTOROŽ”, d.o.o., Sečovlje v javno letališko podjetje “AERODROM PORTOROŽ”, d.o.o.         Decreto concernente la riconversione patrimoniale dell' “Azienda per i servizi pubblici e alloggi Okolje Pirano” in “Azienda pubblica Okolje Pirano, società a responsabilità limitata”, nonché la costituzione dell' “Azienda pubblica Okolje Pirano, società a responsabilità limitata”  
Odlok o ceni osnovnih elementov za izračun prometne vrednosti nepremičnin           
Sklep Občinskega sveta občine Piran o razrešitvi Občinske volilne komisije občine Piran           
Odlok o lokacijskem načrtu za sanitarno deponijo komunalnih odpadkov Dragonja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Piran, dopolnjenega v letu 1995           
Odlok o spremembi meje naselja Lucija in Seča ter preimenovanju in preoštevilčbi Luciji priključenih objektov na ulico Obala           
Odlok o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Športni center Piran           
Odlok o spremembi odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Piran           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Piran – sanitarna deponija v Dragonji in čistilni napravi, dopolnjenega v letu 1995           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za sanitarno deponijo komunalnih odpadkov v Dragonji           
Odlok o zaključnem računu proračuna Skupnosti obalnih občin Koper za leto 1994 in prenosu terjatev in obveznosti na sedežno občino           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor