Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o cestnoprometni ureditvi v občini Piran           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2003 za golf igrišče v Sečovljah            
Cenik za obračun zakupnin za oddajo stavbnih zemljišč v zakup           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Piran           
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Piran           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran           
Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju strokovnega izobraževanja           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve           
Sklep o spremembi sklepa o povečanju osnovnega kapitala javnega podjetja Ogrevanje Piran, d.o.o, in o vstopu novega družbenika           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Piran           
Odlok o spremembi odloka o statusnem preoblikovanju letališkega podjetja Aerodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje v javno letališko podjetje Aerodrom Portorož, d.o.o.           
Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju Komunalno stanovanjskega podjetja Piran v Javno podjetje Okolje Piran, družbo z neomejeno odgovornostjo in o ustanovitvi Javnega podjetja Okolje Piran, družbe z omejeno odgovornostjo           
Obvezno razlago dela 10. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planskih celot Strunjan (1), Fiesa-Pacug (2), Piran (3), Razgled-Moštra-Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), in M SE/2 v občini Piran           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu  za  uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Piran           
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere bančnih posojil občanom za ureditev streh in fasad           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Obalne galerije Piran           
Pravilnik o finančni pomoči za ohranjaje in razvoj ribištva ter pridobivanje hrane iz morja v občini Piran           
Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor