Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o soglasju k ceni za storitev odvajanja odpadnih in padavinskih voda         Deliberazione di approvazione del tariffario per il servizio di smaltimento della acque reflue urbane e piovane  
Sklep o soglasju k cenam storitve ravnanja z odpadki         Deliberazione di approvazione del tariffario per la gestione dei rifiuti  
Odlok o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran (uradno prečiščeno besedilo)         Decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria e sui criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano (testo unico)  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran         Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria e sui criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano  
Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2013         Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2013  
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Termalna riviera         Deliberazione d’avvio stesura del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Riviera termale”  
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Lucija center         Deliberazione sull'esposizione in libera visione del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) per il centro urbano di Lucia  
Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena         Deliberazione sulla costituzione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale   
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran za leto 2013         Deliberazione di presa d’atto concernente il valore del parametro di riferimento per l’anno 2013, al fine del calcolo dell’imposta applicabile sull'uso del terreno fabbricabile sito sul territorio del Comune di Pirano  
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kaštel         Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale "Kaštel"  
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Občini Piran         Decreto sull’affidamento della concessione per la gestione del servizio pubblico di rilevanza economica concernente l’ammodernamento e la manutenzione delle opere di illuminazione pubblica nel Comune di Pirano  
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terme Krka Strunjan         Deliberazione d’avvio stesura del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) per le Terme Krka di Strugnano  
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra         Deliberazione di cessazione dello status di demanio pubblico  
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa - Pacug (2), Piran (3), Razgled - Moštra - Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12) in M SE/2 v Občini Piran (Uradne objave, št. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00, 28/03, 14/05, 31/06) v nadaljevanju: Sprememb in dopolnitev PUP 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12         Deliberazione d’avvio stesura delle modifiche ed integrazioni al Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per le unità di pianificazione Strugnano (1), Fiesso - Pazzugo (2), Pirano (3), Belvedere - Mostra - Porta di pirano (4), Portorose (5), Lucia (7), Saline di Sicciole (10), Dragona (12) e “M SE/2” nel Comune di Pirano (Boll. Uff. n. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00, 28/03, 14/05, 31/06) nel prosieguo: Modifiche ed integrazioni alle CAT n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12  
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v Občini Piran (Uradne Objave, št. 8/90, 13/90, 31/01, 24/02, 28/08) v nadaljevanju: Sprememb in dopolnitev PUP 12         Deliberazione d’avvio stesura delle modifiche ed integrazioni al Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per l’area rurale, unità di pianificazione n. 12 nel Comune di Pirano (Boll. Uff., n. 8/90, 13/90, 31/01, 24/02, 28/08), nel prosieguo: Modifiche ed integrazioni alle CAT N. 12  
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar - Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan - Vinjole - Krog (13) v Občini Piran (Uradne objave, št. 34/90, 4/91, 41/99, 54/02, 3/04, 28/08, 15/09, 4/10) v nadaljevanju: Sprememb in dopolnitev PUP 1, 8, 9, 11, 13         Deliberazione d’avvio stesura delle modifiche ed integrazioni al Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per le unità di pianificazione Strugnano (1), Sezza (8), Carbonaro - Luzzano (9), Sicciole (11) e Limignano - Vignole - Sant’onofrio (13) nel Comune di Pirano (Boll. Uff., n. 34/90, 4/91, 41/99, 54/02, 3/04, 28/08, 15/09, 4/10) nel prosieguo: Modifiche ed integrazioni alle CAT n. 1, 8, 9, 11, 13  
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran         Regolamento concernente il sistema tariffario per la commisurazione del servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Pirano  
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Piran         Regolamento tecnico in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano  
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran         Deliberazione di modifica ed integrazione alla Deliberazione sulla determinazione delle tariffe dei programmi d’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia del Comune di Pirano  
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Valeta«         Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale “Valeta”  
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor