Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o dopolnitvi Odloka o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov, ureditvenih načrtov, lokacijskih načrtov in prostorskih ureditvenih pogojev, so v nasprotju s sprejetimi spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 1998          Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sull’individuazione delle componenti dei piani particolareggiati, dell'ordine urbanistico, dei piani di localizzazione e delle condizioni di assetto territoriale difformi dalle modifiche ed integrazioni alle componenti del piano a medio e a lungo termine Comune di Pirano, adottate nell’anno 1998  
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran         Modifiche ed integrazioni allo Statuto del Comune di Pirano  
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo)          Decreto sull'organizzazione e sui settori di attività dell'Amministrazione comunale del Comune di Pirano (Testo unico)  
Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2014         Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2014  
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena          Deliberazione di istituzione dello status di demanio pubblico edificato di carattere locale  
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona v Luciji          Deliberazione sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al Decreto SUL Piano di edificazione della Zona artigianale di S. Lucia (Bollettino uff. n. 34/80, 25/88, 42/98 e 13/05) di seguito: Modifiche e integrazioni al PE della Zona artigianale di S. Lucia  
Sklep o potrditvi cene javne službe ''odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode''          Deliberazione di approvazione del tariffario per il servizio di smaltimento e trattamento delle acque reflue urbane e piovane   
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Piran         Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sull’organizzazione e sui settori di attività dell’amministrazione comunale del Comune di Pirano   
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena          Deliberazione sull’abolizione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale  
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Ob Belokriški«         Deliberazione d’avvio stesura del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Ob Belokriški”  
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Marička«         Deliberazione d’avvio stesura del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Marička”  
Odlok o dopolnitvi Odloka o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov, ureditvenih načrtov, lokacijskih načrtov in prostorskih ureditvenih pogojev so v nasprotju s sprejetimi Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 1998          Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sull’individuazione delle componenti dei piani particolareggiati, dell'ordine urbanistico, dei piani di localizzazione e delle condizioni di assetto territoriale difformi dalle modifiche ed integrazioni alle componenti del piano a medio e a lungo termine del Comune di Pirano, adottate nell’anno 1998  
Odlok o pomožnih objektih na kmetijskih in gozdih zemljiščih v Občini Piran          Decreto sui fabbricati accessori siti sui terreni agricoli e boschivi nel Comune di Pirano  
Odlok o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (uradno prečiščeno besedilo)         Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano (Testo unico)  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 9. 7. 2013          Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano  
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Fiesa          Deliberazione d’avvio stesura del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Fiesso”  
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena         Deliberazione sulla costituzione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale  
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran          Deliberazione sulla determinazione delle tariffe dei programmi d’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia del Comune di Pirano  
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013         Decreto sull'utilizzo dei mezzi del fondo di riserva del bilancio per l'anno 2013  
Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Piran         Decreto di modifica al Decreto sulle tasse comunali nel Comune di Pirano  
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor