Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2015          Deliberazione sull’esercizio provvisorio del Comune di Pirano per il periodo gennaio–marzo 2015  
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Park cvetja«          Deliberazione d’avvio stesura del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Park cvetja”  
Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran za leto 2015          Deliberazione di presa d’atto concernente il valore del parametro di riferimento per l’anno 2015, al fine del calcolo dell’imposta applicabile sull'uso del terreno fabbricabile sito sul territorio del Comune di Pirano  
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona v Luciji          Deliberazione sull'esposizione in libera visione delle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano particolareggiato della zona artigianale di Lucia (Bollettino uff., n. 34/80, 25/88, 42/98 in 13/05)  
Sklep o razpisu ponovnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Sečovlje, predstavnika italijanske narodne skupnosti         Deliberazione di ripetizione delle elezioni del membro del Consiglio della Comunità locale di Sicciole - rappresentante della comunità nazionale italiana  
Rezultati 2. kroga volitev za župana Občine Piran dne 19. oktobra 2014           
Rezultati 1. kroga lokalnih volitev dne 5. oktobra 2014           
Poročilo o izidih glasovanja na lokalnih volitvah 2014, 5. oktobra 2014 za volitve predstavnikov italijanske narodne skupnosti v Občini Piran         Relazione sull’ esito delle elezioni amministrative locali 2014 per le elezioni dei rappresentanti della comunità nazionale italiana nel Comune di Pirano   
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi tarif za parkirnine št. 34404-3/199-12 z dne 12. 4. 2012         Deliberazione di modifica alla Deliberazione sull’ammontare delle tariffe di parcheggio n. 34404-3/1999-12 del 12. 4. 2012  
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pričetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev PUP 1, 8, 9, 11, 13 na območju Strunjana         Decreto sulle misure provvisorie, necessarie per proteggere l'assetto del territorio ai sensi della delibera d’avvio stesura delle modifiche ed integrazioni alle CAT 1, 8, 9, 11, 13 – per la zona di Strugnano  
Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov in pogodbene oskrbe z energijo z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Piran         Atto sull’istituzione di un partenariato pubblico-privato per la messa a punto di un progetto di risparmio energetico ed affidamento esternalizzato di fornitura di energia con l'obiettivo di risanamento energetico degli edifici pubblici di proprietà del Comune di Pirano  
Odlok o pomožnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Občini Piran – uradno prečiščeno besedilo          Decreto sui fabbricati accessori siti sui terreni agricoli e boschivi nel Comune di Pirano – testo unico  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pomožnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Občini Piran         Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sui fabbricati accessori siti sui terreni agricoli e boschivi nel Comune di Pirano  
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2014          Decreto di modifica al Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2014  
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Piran         Indizione delle elezioni ordinarie dei Consigli delle Comunità locali nel territorio del Comune di Pirano   
Razpis volitev v samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran         Indizione delle elezioni ordinarie per il Consiglio della Comunita autogestita della nazionalita italiana di Pirano   
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi tarif za parkirnine št. 34404-3/1999-12 z dne 12. 4. 2012          Deliberazione sulle integrazioni alla Deliberazione riguardante la definizione delle tariffe per i parcheggi, n. 34404-3/1999-12 del 12. 4. 2012  
Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2013         Conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2013  
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran          Modifiche ed integrazioni al Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Pirano  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanišču Piran         Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sul porto di Pirano  
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor