Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sprememba cenika pristaniških pristojbin v pristanišču Piran in v pristanišču Portorož         Modifiche al listino prezzi dei diritti di ormeggio nei porti di Pirano e Portorose   
Sprememba cenika pristaniških pristojbin v pristanišču Piran in v pristanišču Portorož         Modifiche al listino prezzi dei diritti di ormeggio nei porti di Pirano e Portorose   
Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran         Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sull’imposta per l’utilizzo di un terreno fabbricabile, situato sul territorio del Comune di Pirano   
Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2016         Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2016   
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička         Decreto sul Programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC Marička   
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Marička         Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale Marička   
Odlok o spremembi zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji – uradno prečiščeno besedilo 2         Decreto di modifica del piano particolareggiato della Zona artigianale di Lucia – testo ufficiale consolidato 2   
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran         Decreto sull’istituzione di un organo di Amministrazione comunale congiunta Ispettorato e Vigilanza Intercomunale del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano  
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena         Deliberazione di istituzione dello status di demanio pubblico edificato di carattere locale   
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra         Deliberazione sull’abolizione dello status di demanio pubblico edificato di carattere comunale  
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije         Deliberazione sulla nomina della Commissione elettorale comunale particolare  
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije         Deliberazione sulla nomina della Commissione elettorale comunale   
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v Občini Piran za programsko obdobje 2015–2020         Regolamento sugli interventi finanziari nel Comune di Pirano per la conservazione e lo sviluppo dell'attività di pesca nonché la produzione di prodotti alimentari provenienti dal mare per il periodo di programmazione 2015–2020   
Sklep o cenah storitev posameznih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki         Decreto concernente le tariffe per i singoli servizi pubblici di trattamento dei rifiuti   
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji         Decreto di modifica e integrazione al Piano di edificazione per la zona artigianale di Lucia   
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Piran         Decreto sulla modifica e integrazione del Decreto sull'organizzazione e sui settori di attività dell'Amministrazione comunale del Comune di Pirano  
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči          Comunicato sull'acquisizione di atto della Commissione europea concernente la ricezione delle informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato, con il relativo numero di identificazione di detti aiuti   
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Med vrtovi         Deliberazione d’avvio stesura del Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Med vrtovi”   
Sklep o odvzamu statusa grajenega javnega dobra         Deliberazione di sdemanializzazione  
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena         Deliberazione sull’attribuzione dello status di demanio pubblico edificato di importanza locale   
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor