Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2017         Deliberazione sull’esercizio provvisorio del comune di Pirano per il periodo gennaio–marzo 2017   
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pomorski muzej Sergej Mašera Piran         Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Museo del Mare “Sergej Mašera” di Pirano   
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunalno stanovanjskega podjetja OKOLJE Piran v Javno podjetje OKOLJE Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi javnega podjetja OKOLJE Piran, družbe z omejeno odgovornostjo         Decreto di modifica e integrazione al Decreto concernente la trasformazione dell’ “Azienda per i servizi pubblici e alloggi Okolje Piran” in “Azienda Pubblica OKOLJE Piran, Società a responsabilità limitata”, nonché la costituzione dell’ “Azienda Pubblica OKOLJE Piran, Società a responsabilità limitata   
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Piran         Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulla tassa di soggiorno nel Comune di Pirano   
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice Piran (uradno prečiščeno besedilo)         Decrecto sulla costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano – Testo Consolidato Ufficiale  
Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena         Deliberazione di istituzione del regime di demanio pubblico edificato di rilevanza comunale (demanio artificiale),  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran         Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano,  
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož - uradno prečiščeno besedilo         Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose (testo consolidato ufficiale)   
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v Občini Piran za programsko obdobje 2015–2020         Regolamento sugli interventi finanziari nel Comune di Pirano per la conservazione e lo sviluppo dell'attività di pesca nonché la produzione di prodotti alimentari provenienti dal mare per il periodo di programmazione 2015–2020  
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terme Krka Strunjan         Deliberazione sull'esposizione in libera visione del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Terme Krka Strunjan”  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož         Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose   
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra         Deliberazione di istituzione del regime di demanio pubblico  
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Sončne vile Beli Križ         Decreto sul Programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione per l’area interessata dal PRPC “Sončne vile” a Croce Bianca   
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Park Sonce         Deliberazione sull'esposizione in libera visione del Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Park Sonce”   
Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2015         Conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2015   
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Piran         Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sui criteri per la determinazione della proroga dell’orario d’apertura dei pubblici esercizi nel Comune di Pirano   
Odlok o spremembah in dopolntivah Odloka o preoblikovanju Komunalno stanovanjskega podjetja OKOLJE Piran v Javno podjetje OKOLJE Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi Javnega podjetja OKOLJE Piran, družbe z omejeno odgovornostjo         Decreto di modifica al Decreto concernente la trasformazione dell’ “Azienda per i servizi pubblici e alloggi Okolje Piran” in “Azienda pubblica OKOLJE Piran, società a responsabilità limitata” nonché la costituzione dell’ “Azienda pubblica OKOLJE Piran, società a responsabilità limitata  
Odlok o koncesiji za upravljanje pristanišča Marina Portorož         Decreto sulla concessione per la gestione del porto »Marina di Portorose«   
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran         Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sul programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e sui criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano   
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran (uradno prečiščeno besedilo št. 2)         Decreto sul programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e sui criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano (testo ufficiale consolidato n. 2)   
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor