Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo)         Regolamento interno del Comitato di Controllo del Comune di Pirano (Testo Ufficiale Consolidato)   
Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2019         Delibera sull’esercizio provvisorio del Comune di Pirano per il periodo gennaio–marzo 2019  
Poročilo o izidu volitev 2. kroga za župana Občine Piran         Relazione sull'esito del secondo turno delle elezioni alla carica di sindaco del Comune di Pirano   
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob Belokriški         Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC »Ob Belokriški«  
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Med vrtovi in Park cvetja         Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per i comprensori dei PRPC »Med vrtovi« e »Park cvetja«   
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi         Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale “Med vrtovi”  
dlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja         Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale “Park cvetja”  
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob Belokriški«         Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale “Ob Belokriški”  
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Piran         Modifiche e integrazioni al regolamento interno del Comitato di controllo del Comune di Pirano   
Ugotovitveni sklep o neizvedbi naknadnih volitev za člane v svete KS Sv. Peter in Nova vas         Deliberazione di presa d’atto  
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Piran         Decreto concernente la determinazione dei costi di verifica urbanistica per il Comune di Pirano  
Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran za leto 2019         Deliberazione di presa d’atto concernente il valore del parametro di riferimento per l’anno 2019, al fine del calcolo dell’imposta applicabile sull'uso del terreno fabbricabile sito sul territorio del Comune di Pirano  
Sklep o razpisu naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Piran         Deliberazione sull'indizione di elezioni supplementari nei Consigli delle Comunità locali sul territorio del Comune di Pirano   
Odlok o razveljavitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v najem         Decreto di abrogazione del Decreto in materia di locazione dei locali commerciali di proprietà del Comune di Pirano  
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran         Modifiche e integrazioni al Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Pirano  
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2018         Decreto di modifica al Decreto sul Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2018   
Razpis volitev v Svet Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran         Indizione delle elezioni ordinarie per il rinnovo del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano   
Odlok o razglasitvi piranskega pokopališča za spomenik lokalnega pomena         Decreto di proclamazione del Cimitero Civico di Pirano a monumento di importanza locale Pirano – Cimitero (EŠD 27784)   
Sklep o postopku za priznanje volilne pravice pripadnikom narodne skupnosti v Piranu         Delibera sul procedimento di riconoscimento del diritto di voto degli appartenenti alla comunità nazionale di Pirano   
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu dodeljevanja priveza in sklepanju pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran in pristanišču Portorož         Regolamento di modifiche e integrazioni al Regolamento sulle modalità di assegnazione dell’ormeggio e sulla stipulazione dei contratti di ormeggio nei Porti di Pirano e Portorose  
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor