Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o predkupni pravici Občine Markovci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Vitanje - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov  Občine Vojnik - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Poljčane - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o soglasju k bonitetam po izteku veljavnosti pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih za izgradnjo CERO Gajke, št. 352-06-4/98-503, z dne 23. 10. 2002 - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji -. neuradno prečiščeno besedilo (4)           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trbovlje (uradno prečiščeno besedilo) - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o financiranju političnih strank v Občini Duplek - neuradno prečiščeno besedilo (3)           
Odlok o urejanju cestnega prometa v Občini Bled - neuradno prečiščeno besedilo (5)           
Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Duplek za leto 2019 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območja poslovnih con ob letališču - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemnjišča v Občini Cerklje na Gorenjskem - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o podelitvi priznanj Občine Mirna - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor