Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve (ID OPN - SP2)           
Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. v Občini Kidričevo           
Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v Občini Kidričevo           
Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2019           
Sklep o potrditvi ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Kidričevo v letu 2018           
Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kidričevo           
Sklep o določitvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Kidričevo           
Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Kidričevo           
Sklep o dodelitvi denarne pomoči           
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Cirkovce           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16 - S4 Njiverce I (sever)           
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2019           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor