ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cankova za leto 1999            
Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije            
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 2000            
Odlok o organizaciji in izvajanju službe pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Cankova            
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cankova            
Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov            
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cankova            
Odlok o pomožnih objektih v Občini Cankova            
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje Občine Cankova            
Odlok o uskladitvi prostorsko izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Cankova            
Sklep o imenovanju podžupana Občine Cankova            
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Cankova            
Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Cankova            
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 1999            
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova            
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova            
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cankova            
Poslovnik Občinskega sveta občine Cankova            
Statut Občine Cankova