ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cankova za leto 1999           
Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 2000           
Odlok o organizaciji in izvajanju službe pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Cankova           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cankova           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cankova           
Odlok o pomožnih objektih v Občini Cankova           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje Občine Cankova           
Odlok o uskladitvi prostorsko izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Cankova           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Cankova           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Cankova           
Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Cankova           
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 1999           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cankova           
Poslovnik Občinskega sveta občine Cankova           
Statut Občine Cankova