ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2002           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Cankova           
Odlok o režijskem obratu v Občini Cankova           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2001           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Cankova           
Sklep o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Cankova           
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2000           
Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Cankova           
Sklep o določitvi upravljalca in izvajalca javne gospodarske službe odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2001           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Cankova           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 2001           
Odlok o pokopališkem redu v Občini Cankova