ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep o razrešitvi članice občinskega sveta           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za leto 2009           
Popravek Cenika storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Cankova           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za leto 2009           
Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2009           
Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Cankova           
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč v Občini Cankova           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vodah           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sončne terme« Korovci           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cankova za leto 2008           
Preklic Sklepa o ceni prispevka pred priključitvijo na vodovodno omrežje v naselju Cankova in Sklepa o ceni priključnine na kanalizacijsko omrežje           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Cankova           
Pravilnik o uporabi igrišča z umetno travo           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sončne terme« Korovci           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cankova           
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2008           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2007