ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep o razrešitvi članice občinskega sveta            
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za leto 2009            
Popravek Cenika storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Cankova            
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za leto 2009            
Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2009            
Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Cankova            
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč v Občini Cankova            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vodah            
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sončne terme« Korovci            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cankova za leto 2008            
Preklic Sklepa o ceni prispevka pred priključitvijo na vodovodno omrežje v naselju Cankova in Sklepa o ceni priključnine na kanalizacijsko omrežje            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Cankova            
Pravilnik o uporabi igrišča z umetno travo            
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova            
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sončne terme« Korovci            
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,            
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cankova            
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2008            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2007