ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje Občine Cankova           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za leto 2010           
Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2010           
Odlok o rebalansu II proračuna Občine Cankova za leto 2009           
Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti Občine Cankova           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cankova za leto 2009           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2008           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.           
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2009           
Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota           
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč v Občini Cankova           
Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Cankova na nadomestnih lokalnih volitvah, dne 29. marca 2009           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova           
Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Cankova v 6. volilni enoti: Krašči