ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Cankova            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za leto 2011            
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova            
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Cankova            
Odlok o režijskem obratu v Občini Cankova            
Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2011            
Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011            
Odlok o rebalansu III proračuna Občine Cankova za leto 2010            
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 10. oktobra 2010            
Poročilo o izidu volitev predstavnika romske skupnosti za člana Občinskega sveta Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 10. oktobra 2010            
Poročilo o izidu volitev župana Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 10. oktobra 2010            
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010 v Občini Cankova            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.            
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč v Občini Cankova            
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Cankova            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova            
Letni program športa Občine Cankova za leto 2010            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cankova            
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Cankova            
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi