ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2012           
Odlok o rebalansu III proračuna Občine Cankova za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cankova           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova           
Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Cankova           
Letni program športa Občine Cankova za leto 2011           
Pravilnik o delovanju režijskega obrata           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011           
Sklep o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti           
Odlok o rebalansu II proračuna Občine Cankova za leto 2011           
Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju           
Soglasje k ceni storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2011           
Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja           
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo