ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2013           
Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2012           
Pravila za izvolitev predstavnika Občine Cankova v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko izvedbenih aktov Občine Cankova           
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Sončne terme« Korovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave v naselju Cankova           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov za območje Občine Cankova (gradnja gradbeno inženirskih objektov in naprav)           
Letni program športa Občine Cankova za leto 2012           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova           
Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2012           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave v naselju Cankova           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Sončne terme« Korovci           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2012           
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2012