ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Nova Cerkev 6            
Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu - spremembe in dopolnitve OLN obrtno - poslovno cono Arclin            
Predlog Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2018            
Predlog Tehničnega popravka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vojnik            
Osnutek Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2018            
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest v Občini Vojnik            
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2017            
Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za Poslovno cono Vojnik            
Predlog Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Vojnik            
Osnutek Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest v Občini Vojnik            
Predlog Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Vojnik            
Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Vojnik            
Osnutek Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Vojnik            
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah v Občini Vojnik            
Osnutek Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Vojnik - 1. obravnava            
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2016            
Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji            
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vojnik