ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2003           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine kanal ob Soči za leto 2003           
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, usklajenega leta 1989 za območje občine Nazarje           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2002           
Sklep o imenovanju Odbora za finance           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Nazarje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Glasbene šole Nazarje           
Soglasje k ceni storitve osebne pomoči           
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti           
Sklep o izvolitvi Komisije za odlikovanja in priznanja           
Sklep o izvolitvi Statutarno pravne komisije           
Sklep o potrditvi mandatov članom Mestnega sveta Mestne občine Ptuj           
Sklep o izvolitvi Komisije za statut in poslovnik           
Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj            
Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu           
Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o imenovanju Odbora za splošne zadeve           
Sklep o spremembi sklepa o izvolitvi predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja           
Sklep o izvolitvi Komisije za vloge in pritožbe           
Sklep o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega na območju občine Trnovska vas za leto 2003