ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Škocjan           
Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v letu 2004           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2004           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Moravske Toplice           
Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o razglasitvi Donšove hiše v Noršincih 8 za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Sklep o javni razgrnitvi           
Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2004           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični-informativni center Moravske Toplice           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Mirna Peč           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina           
Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Mirna Peč za leto 2004           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Mirna Peč           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2004           
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče