ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča            
Sklep o ceni najema športne dvorane v Destrniku           
Odlok o proračunu občine Destrnik za leto 2005           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda za informiranje           
Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Ormož           
Sklep o imenovanju v svet Javnega zavoda Lekarna Ormož           
Sklep o imenovanju v svet Javnega zavoda za informiranje           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o proračunu občine Ormož za leto 2005           
Sklep o oblikovanju neprofitnih najemnin            
Pravilnik o merilih za določanje plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanoviteljica je Občina Ormož           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja (PUP)           
Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Mislinja           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2005           
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja           
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme poslovnih nepokritih površin na območju Občine Mislinja           
Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja           
Sklep o najemnini grobov in uporabi mrliške vežice           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2005           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2033/19, k. o. Verače in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 40/2, parc. št. 45/1, parc. št. 44/2 in parc. št. 314/2, vse k. o. Verače, ter ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah