ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne in referendumske kampanje v Občini Markovci           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008           
Sklep o višini najemnine za uporabo mrliške vežice           
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru           
Odlok o programu opremljanja zemljišč in komunalnem prispevku na območju I. in II. faze Zazidalnega načrta za Obrtno cono Novi Jork, Markovci           
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2008           
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Markovci           
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občine Markovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Markovci           
Sklep o začasnem financiranju občine Makole v obdobju januar – marec 2008           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kidričevo v obdobju januar - marec 2008           
Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2007           
Sklep o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja – nepremičnine parc. št. 354/25 – pot v izmeri 278 m2, 354/27 – pot v izmeri 100 m2 in 354/11 – zelenica v izmeri 129 m2, vse k.o. Sp. Duplek           
Dopolnitev letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2007           
Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Škocjan za leto 2008           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Duplek           
Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter pokopališkem redu na območju Občine Duplek           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za center v spodnjem Dupleku           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca v OŠ in vrtec Apače