ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja urejanja P18-S1/1 Pobrežje III            
Odlok o proračunu občine Videm za leto 2009           
Sklep o začasnem financiranju Občine Radenci v obdobju januar – marec 2009           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v letu 2009           
Sklep o določitvi cen najema grobov, vzdrževanja, uporabe mrliške vežice in vozička ter cene soglasja za postavitev spomenika na pokopališču Kapela           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2008            
Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice           
Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Makole           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v letu 2008           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO«            
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2009           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2009           
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče           
Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Mladinski center Vašhava           
Sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem v Občini Moravske Toplice           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenske Konjice