ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o začasnem financiranju Občine Bloke v obdobju januar - marec 2014           
Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvenih storitev v Občini Bloke v letu 2014           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Benedikt           
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2014           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2014             Hatarozat a kommunális szennyvízelvezetés díja szubvencionálásának meghatározásáról 2014-ben
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2014             Hatarozat a kommunális szennyvízelvezetés díja szubvencionálásának meghatározásáról 2014-ben
Odlok o proračunu občine Dobrovnik za leto 2014            Redelent Dobronak község 2014-es évi költségvetéséről
Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2014           
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Dobrovnik             Hatarozat a dobronak község területén keletkező vegyes kommunális hulladék kezelésével és a feldolgozás maradékainak lerakásával vagy a kommunális hulladék eltávolításával kapcsolatos kötelező községi gazdasági közüzemi szolgáltatás kivitelezési módjáról
Cenik zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Dobrovnik            Meghatározott kommunális hulladék fajtáinak gyűjtési árjegyzéke Dobronak község területén
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Loški Potok           
Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje           
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2012           
Pravilnik o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača            
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2014           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Slovenske Konjice v letu 2014            
Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v obdobju januar - marec 2014           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Žetale za leto 2013