ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o začasnem financiranju Občine Bloke v obdobju januar - marec 2014           
Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvenih storitev v Občini Bloke v letu 2014           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Benedikt           
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2014           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2014             Hatarozat a kommunális szennyvízelvezetés díja szubvencionálásának meghatározásáról 2014-ben
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2014             Hatarozat a kommunális szennyvízelvezetés díja szubvencionálásának meghatározásáról 2014-ben
Odlok o proračunu občine Dobrovnik za leto 2014            Redelent Dobronak község 2014-es évi költségvetéséről
Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2014           
Sklep o potrditvi cen programov v enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli            
Sklep o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju januar – marec 2014            
Sklep o uvrstitvi novega projekta v načrt razvojnih programov           
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Dobrovnik             Hatarozat a dobronak község területén keletkező vegyes kommunális hulladék kezelésével és a feldolgozás maradékainak lerakásával vagy a kommunális hulladék eltávolításával kapcsolatos kötelező községi gazdasági közüzemi szolgáltatás kivitelezési módjáról
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2014           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2014            
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor za leto 2014            
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2014            
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2014            
Cenik zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Dobrovnik            Meghatározott kommunális hulladék fajtáinak gyűjtési árjegyzéke Dobronak község területén