ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2015             Hatarozat Dobronak Község 2015-ös évi építőtelek illeték kiszámításához szükséges pontértékről
Sklep o potrditvi cene čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Lovrenc na Pohorju           
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki, z datumom september 2015 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi           
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, z datumom september 2015 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Zagorje ob Savi           
Sklep o spremembi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine lovrenc na pohorju za leto 2016           
Sklep o določitvi višine subvencije stroškov najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2016           
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, z datumom september 2015 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi           
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2016           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini lovrenc na pohorju za leto 2016           
Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini lovrenc na pohorju za leto 2016           
Sklep o začasnem financiranju Občine Makole v obdobju januar - marec 2016           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu PO11 Spodnja vas - sever           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje v obdobju januar–marec 2016           
Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč           
Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016 v občini Gornji Grad           
Sklep o začasnem financiranju Občine Podlehnik v obdobju januar - marec 2016            
Pravilnik o dodeljevanju izrednih denarnih pomoči v Občini Gornji Grad