ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Križevci.           
Pravilnik o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2019           
Letni program športa v Občini Križevci za leto 2020           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v Občini Križevci           
Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Križevci           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2020           
Sklep št. 4 o cenah obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, Oskrba s pitno vodo v Sistemu C           
Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar-marec 2020           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2019           
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci           
Letni program športa v Občini Križevci za leto 2019           
Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Križevci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2018           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov Občine Križevci ter članov uredniškega odbora           
Odlok o postopku, pogojih in merilih sofinanciranja letnega programa športa v Občini Križevci           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2019           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2019