ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2000           
Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2001           
Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa vrtca v Občini Lovrenc na Pohorju           
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju občine Lovrenc na Pohorju           
Pravilnik o dodeljevanju kreditov pod ugodnejšimi pogoji, za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, v občini Lovrenc na Pohorju           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1111/4 v k.o. Lovrenc na Pohorju           
Odlok o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin           
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Lovrenc na Pohorju           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Lovrenc na Pohorju           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2000           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o komunalnih taksah v občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o istovetnostnih simbolih občine Lovrenc na Pohorju           
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin in določitev % od povprečne cene, s katerim se določi osnovna vrednost stavbnega zemljišča           
Odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 1999           
Odlok o taksah za obremenjevanje okolja           
Odlok - Koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v občini Lovrenc na Pohorju