ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2001           
Program priprave zazidalnega načrta območja dela Kovaške ceste           
Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2002           
Odlok o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod občine Lovrenc na Pohorju ter o višini prispevka za priključitev           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ruše za območje Občine Lovrenc na Pohorju           
Sprememba Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev Občine Lovrenc na Pohorju in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2001           
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin in določitev % od povprečne cene, s katerim se določi osnovna vrednost m2 stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prazniku in priznanjih občine Lovrenc na Pohorju           
Odlok o spremembi odloka - koncesijskega akta za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Lovrenc na Pohorju za leto 2000           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju občine Lovrenc na Pohorju           
Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju           
Cenik za obračun gospodarjenja z odpadki po prostornini posode za odpadke v občini Lovrenc na Pohorju           
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta           
Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Lovrenc na Pohorju           
Sprememba pravilnika o dodeljevanju kreditov pod ugodnejšimi pogoji, za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, v občini Lovrenc na Pohorju