ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o spremembi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2003           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju           
Poslovnik občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju           
Odlok o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2004           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Lovrenc na Pohorju (čistopis - uradno prečiščeno besedilo)           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev občine Lovrenc na Pohorju in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (čistopis - uradno prečiščeno besedilo)           
Sprememba Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev Občine Lovrenc na Pohorju in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju           
Pravilnik o delni refundaciji stroškov priprave diplomskega dela           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2003           
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin in določitev % od povprečne cene, s katerim določimo osnovno vrednost m2 stavbnega zemljišča           
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Lovrenc na Pohorju           
Odlok o dopolnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Lovrenc na Pohorju           
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2003           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Lovrenc na Pohorju za leto 2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja dela Kovaške ceste v Lovrencu na Pohorju (MUV, št. 21-02)           
Odločba Ustavnega sodišča o ugotovitvi, da so bile določbe 23. in 26. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in 2. točka Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lovrenc na Pohorju, kolikor so učinkovale za nazaj, v neskladju z Ustavo, z učinkom njihove odprave ter o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 2. člena ter 5. in 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš